Zorunlu Staj

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

ZORUNLU STAJ KOŞULLARI

I. AMAÇ

Uluslararası Ticaret Bölümü’nde 2. ve 3. sınıf sonlarında yaz ya kış tatillerinde olmak üzere, en az 20 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü stajı vardır. Stajlarının amacı öğrencinin derslerde edindiği kuramsal bilgileri uygulama fırsatı yaratmak, deneyim kazanmasını sağlayarak iş hayatına geçişi kolaylaştırmaktır. Birinci stajda öğrencinin bir işletmenin ana fonksiyonlarıyla (finans, pazarlama ve üretim) ilgili, tercihen en az iki, bölümünde çalışarak bu fonksiyonları tanıması; ikinci stajda ise, özellikle uluslararası faaliyetlerin yoğun olduğu bölüm(ler)de görev alarak işletmelerin uluslararası boyutu hakkında deneyim sahibi olması amaçlanmaktadır. Stajyer öğrenci staj süresince kendisine verilen işe doğrudan katkıda bulunmakla yükümlüdür.

II. KURALLAR, YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME

1. Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun olabilmek için her öğrenci, ikinci ve üçüncü sınıfların sonunda, yaz veya kış tatillerinde ve her bir staj en az 20 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmak zorundadır.

2. Uluslararası Ticaret Bölümün’den mezun olmak için gerekli kredi yükünü başarı ile tamamlamış, ancak yaz stajlarını tamamlamamış olan öğrencilerin bölüme kayıt yaptırmalarına izin verilmez. Bu öğrenciler,  kredilerini tamamladıktan sonraki ilk dönemin sonuna kadar stajlarını yapmakla yükümlüdürler.

3. Zorunlu staja başlayabilmek için regular öğrencilerin dört, irregular öğrencilerin ise üç dönem bitirmeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre, bir öğrenci tüm derslerinden kalmış olsa dahi kaydını yaptırdığı üçüncü veya dördüncü dönemin sonunda zorunlu staja başlayabilir

4. Öğrenciler staj yükümlülüklerini 3 aşamalı bir süreçte gerçekleştirirler: 

(1) Staj başvurularının yapılması ve Staj Komisyonu tarafından onaylanan Staj Bilgi Formu bilgilerine göre staja başlanması:

· Staj yapılacak şirket Uluslararası Ticaret Bölümü’nün onayı ile belirlenir. Bölüm staj kriterlerini karşılamadığı tespit edilmiş başvurulara göre yapılan stajlar geçersiz sayılacaktır.

· Staja ilişkin sigortalılık işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin staja başlayacakları tarihten en geç 2 hafta önce staj yapacakları kurumu kesinleştirerek, Staj Bilgi Formları'nı Uluslararası Ticaret Bölümü’ne sunmaları gerekmektedir. Her öğrencinin staj yeri Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından Hesap işleri Şube Müdürlüğü’ne bildirilir. Yabancı öğrenciler SSK numaralarını Hesap İşleri Şube Müdürlüğü’nden almakla zorunludurlar.

· Sigortalılık işlemlerinin gerçekleşmesi için Staj Bilgi Formları'nın vaktinde sunulması büyük önem taşır. Staj Bilgi Formlarını vaktinde sunmayan öğrencilerin stajlarını yapmaları mümkün olmamaktadır.

· Okul tarafından yapılan sigorta sadece staj süresi içindeki iş kazalarını karşılamaktadır.

· Stajlar Türkiye’de veya yurtdışı bir ülkede yapılabilir.

· Stajyerin, staj yapılan iş yeri sahibiyle akrabalık bağı bulunmamalıdır. Aksi halde öğrencinin staj çalışmaları geçersiz sayılır.

(2) Staj defterlerinin doldurulup Uluslararası Ticaret Bölümü’ne sunulması:

· Staj süresi sonunda her öğrencinin staj yeri ve faaliyetleri ile ilgili bir staj defteri hazırlaması gerekmektedir. Uluslararası Ticaret Bölümü staj defteri ekte bulunan staj belgeleri linkinden temin edilir ve forma sadık kalınarak, bilgisayar ortamında doldurulur.

· Staj defterine genel rapor, haftalık özetler ve değerlendirme işlenir.

Genel Rapor: staj süresince yapılan işler hakkında teorik ve pratik bilgileri içerir. Raporda ayrıca staj yapılan işletme tanıtılır ve staj yapılan bölümün organizasyonu, yönetim tarzı, bölüm çalışanlarının sorumlulukları, görev tanımları belirtilir. Stajda üstlenilen sorumluluklar ve stajın genel olarak öğrenciye neler kattığı kısaca anlatılır. Varsa bilgi alınan kaynakların bibliyografisi (özellikle şirketin web sitesinden yazılan bilgiler için) eklenir.

Haftalık özetler: Yapılan işlerin detaylı bir açıklaması yapılır. Gerekirse çalışılan bölümlerde iş gereği kullanılan basılı form, broşür vs. örnekleri, kullanıldıkları yer ve görevleri belirtilerek eklenir. Raporda tekrarlardan kaçınılmalı, yapılan her iş ayrıntısıyla yazılmalıdır.

Değerlendirme: Stajyer, yapmış olduğu stajın eğitimine katkısını ve almış olduğu derslerin uygulamadaki geçerliliğini tartışır.

· Genel rapor, haftalık özetler ve değerlendirme, yaklaşık olarak 2500-3000 kelimeden oluşmalıdır. El yazısı ve Türkçe doldurulmuş raporlar kabul edilmeyecektir.

· Haftalık özetler ve genel rapor, staj defterinin her sayfasına şirket kaşesi bastırılarak ilgili bölümlerin sorumluları tarafından imzalanır.

***

 Staj Defteri + şirketin öğrenciyi değerlendirdiği Stajyer Değerlendirme Formu + öğrencinin şirketi değerlendirdiği Staj Yeri Değerlendirme Formu stajın bittiği tarihten sonraki 30 gün içerisinde online ortamda hazırlanarak intt.internship@boun.edu.tr adresine mail yoluyla iletilmelidir. Elden belge teslimi yapılmamaktadır.

***

· Staj defterlerinin zaman aşımı, staj süresinin bittiği tarihten itibaren 6 aydır.

· Stajyer Değerlendirme Formu staj yapılan departman yetkilileri tarafından doldurulur. Öğrenci bu formu şirket tarafından mühürlenmiş kapalı bir zarfta bölüme iletmelidir.

(3) Staj defterlerinin Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek öğrencinin staj yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair onayın alınması:

· Staj değerlendirmesi, Staj Defteri ve staj yapılan kurum yetkilileri tarafından doldurulan Stajyer Değerlendirme Formu'na dayandırılır.

· Staj defteri içerik ve şekil açısından incelenir. Staj Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda öğrenciden ek bilgi/ doküman talep edebilir.

· Staj kredisiz olup geçer / kalır (P / F)  notu olarak stajın kabul edildiği dönem için öğrencinin dosyasına eklenir.

Yabancı Öğrenciler:

Yabancı öğrenciler öncelikle ikamet tezkerelerinin ilk sayfasındaki numara ile Yabancı Kimlik Numarası Sorgulama sayfasından yabancı kimlik numaralarını öğrenmelidirler.

SSK numaralarını Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte başvurdukları Hesap İşleri Sube Müdürlüğü'nden almalıdırlar.

 

Formlar ve Dosyalar:

Staj ile ilgili form ve dosyalara aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

 

*** DUYURU ***

İlgili staj dokümanlarının teslimi ve sorularınız için lütfen intt.internship@boun.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.

 

*** YENİ *** 

Staj Sonrası Anket:

Staj tamamlandıktan sonra, staj ile ilgili tecrübelerinizi aktarabilmeniz için hazırladığımız şu kısa anketi doldurmanız gerekmektedir:  https://boun.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PCcvXSK3IYzJiK 

 

Staj Bilgi Bankası:

Öğrencilerimizin şimdiye kadar zorunlu stajlarını tamamladıkları işletme ve departmanların isimleri aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

Ayrıca bu dosya, öğrencilerimizin staj sonrası anketlerinden toplanılan bilgiye dayanarak, bu stajlardan hangi ölçekte memnun kalındığına yönelik değerlendirmeleri de içermektedir. 

Bazı işletmeler için, aynı birimde staj başvurusunda bulunmak isteyebilecek diğer öğrencilerimize yönelik iletişim bilgileri mevcuttur. Bölüm sekreterliği ile irtibata geçmeniz durumunda ilgili kişilerin e-posta adresi sağlanacaktır.