Course Descriptions


Core Program

INCT 511
International Trade Policies and Operations
Uluslararası Ticaret Politikaları ve İşlemleri
Credits3 ECTS7
Operational and implementational aspects of the multilayered world of international trade. International competitiveness, international trade policies for developed countries and developing countries, trade barriers; trade regulations and industrial policies. Policy-making, organizing, financing and partnering with intermediaries in export-import management. International risk management and control; principles in international insurance. Case studies supporting related international trade and monetary issues. Uluslararası ticaret faaliyetlerinin çok katmanlı işletim ve uygulamaya konma problemleri. Uluslararası rekabetçilik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaret politikaları, ticaret engelleri; ticaret düzenlemeleri ve endüstri politikalar. Dışalım ve dışsatım yönetiminde firma politikaları, organizasyon, finansman ve aracı kurumları ile ortaklıklar. Uluslararası risk yönetimi ve kontrolü; uluslararası sigortacılığın temel ilkeleri. Uluslararası ticaret ve para problemleriyle ilgili örnek olayların irdelenmesi.
INCT 520
Supply Chain Management and Strategy
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejisi
Credits3 ECTS7
Integrating operations, supply chain and logistics issues for achieving strategic fit and business competitiveness. Strategic choices such as operations strategy, locations strategy, process planning; supply chain key drivers, coordination. Logistics system design in accordance with supply chain objectives. Logistics decisions like inventory management, warehousing, transportation, facility location and distribution; cost structure, agencies and documentation in international logistics. Utilization of software packages. Operasyonlar, tedarik zinciri ve lojistik unsurları arasında stratejik uyum sağlama ve ticari rekabet üstünlüğü için tümleştirilmesi. Operasyon stratejisi, yerleştirme stratejisi, süreç planlama gibi stratejik seçimler; tedarik zincirinde önemli faktörler ve eşgüdüm. Bir lojistik sisteminin tedarik zinciri amaçlarına uyumlu olarak tasarlanması. Stok yönetimi, depolama, taşıma, tesis yeri seçimi ve dağıtım gibi lojistik kararlar; uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik maliyet yapısı, taşıma şekilleri, sözleşmeler. Yazılım paketleri kullanımı.
INCT 531
International Business and Negotiations
Uluslararası Yönetim ve Müzakereler
Credits3 ECTS7
International organizational environment: symbiotic and competitive interdependencies, cross-cultural literacy; corporate level strategic planning emphasizing internationalization; balance between cooperation and competition: strategic alliances. Framing, strategizing, planning international negotiations; conceptual boundaries and challenges of international negotiation, multi party, multi-session, multi issue negotiations, resolving impasse. Uluslararası örgütsel çevre: ortakyaşamsal ve rekabetçi bağımlılık, kültürler arası farklılıklar, stratejik planlama: şirketlerin uluslararasılaşma plan ve stratejileri; şirketlerin rekabet ve işbirliği dengesi amaçlı: stratejik ortaklıkların kurulması ve yönetilmesi. Uluslararası müzakere ve uzlaşmada strateji ve planlama; büyütme ve paylaşım amaçlı müzakere ve uzlaşma stratejileri; çok taraflı, çok defalı, çok konulu müzakere ve uzlaşma; açmazların çözümü.
INCT 544
Competition Law and Policy
Rekabet Hukuku ve Politikaları
Credits3 ECTS7
The basic principles and policies of competition law. The legal analysis of the anticompetitive activities and business practices that restrict competition in markets. Cartel agreements, concerted practices, abuse of the dominant power, mergers and acquisitions, enforcement of competition law. Critical perspectives concerning how law should and could control anti-competitive practices, the role of the regulatory bodies in competition law. Rekabet hukukunun temel ilke ve politikaları. Ekonomik pazarlarda, kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen rekabete aykırı faaliyetlerin ve rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin hukuksal incelemesi analizi. Kartel anlaşmaları, uyumlu eylemler, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, rekabet hukukunun uygulanması. Hukukun rekabete aykırı eylemleri nasıl kontrol edebildiği ile kontrol etmesi gerektiği ve rekabet hukukunda görev alan düzenleyici kurullara yönelik tartışmalar.
INCT 550
Competing in International Markets
Uluslararası Pazarlarda Rekabet
Credits3 ECTS7
Finding profit opportunities, creating and challenging competitive advantage and developing corporate advantage in global markets. The fundamental concepts of marketing matched with emphasis on competition and core strengths. Techniques for analyzing, assessing and selecting international markets; entry strategies; identifying and evaluating firm’s opportunities, anticipating competitive dynamics and developing marketing strategies in selected markets. Implementing and coordinating marketing programs in global markets. Küresel pazarlarda kar fırsatları ve rekabet üstünlüğü yaratma ve küresel pazarlarda kurumsal üstünlük geliştirme. İşletmenin ayırıcı üstünlükleri ve rekabet bağlamında temel pazarlama kavramları. Uluslararası pazar seçimi, için inceleme ve değerlendirme teknikleri; pazara giriş stratejileri; seçilen pazarlarda fırsatların saptanması ve değerlendirilmesi, rekabet dinamiğinin tahmini ve pazarlama stratejisinin belirlenmesi. Uluslararası pazarlama programlarının uygulanması ve koordinasyonu.
INCT 571
Finance for International Trade
Uluslararası Ticaret için Finans
Credits3 ECTS7
Financial management from the perspective of trading firms; cost of capital, working capital management. International and domestic financial markets. Use of derivative instruments for hedging interest rate, exchange rate and commodity price risks faced by exporters and importers. Applications in organized and over-the-counter markets. Financing techniques for international trade; forfaiting, factoring, leasing, post and prefinancing, structured trade finance. Dış ticaret firmaları perspektifinden finansal yönetim; sermaye maliyeti, çalışma sermayesi yönetimi. Uluslararası ve ulusal finansal piyasalar. İhracat ve ithalat yapan firmaların türev ürünler ile faiz, kambiyo ve emtia fiyat risklerinden korunması. Organize ve tezgahüstü piyasalarda uygulamalar. Uluslararası ticarette finansman teknikleri; alacak hakkının kayıtsız ve şartsız olarak teslim edilmesi, faktöring, finansal kiralama, sevk öncesi ve sonrası finansman, yapısal ticaret finansmanı.
INCT 590-591
Term Project
Dönem Projesi
Credits0 ECTS16
Directed research leading to a term paper on a topic of interest to the student, chosen under the supervision of a faculty member. Öğrencinin ilgi alanına göre seçtiği bir konuda, bir öğretim üyesi gözetiminde dönem projesi olarak raporlanan araştırma.
INCT 593-595
Directed Readings
Yönlendirmeli Okumalar
Credits0 ECTS6
Guided readings in international competition and trade. Supervised research on topics of special interest to the student. Uluslararası rekabet ve ticaret alanında, öğrencinin ilgi alanına göre araştırmak istediği konularda bir öğretim üyesi tarafından yönlendirilen okumalar.


Elective Courses

Please note that courses in the elective pool are not offered each year. Please check the schedule for currently offered courses - http://registration.boun.edu.tr

INCT 502
Financial Reporting and Analysis
Finansal Raporlama ve Analiz
Credits3 ECTS7
Financial reporting systems under International Financial Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (GAAP); overview of principal financial statements; analysis of reports such as income statement, balance sheet and cash flow statement; analysis of inventories, long-lived assets, taxes, debt; financial analysis techniques; consequences of differences in international accounting systems and ethical issues in accounting. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (GAAP) altında finansal raporlama sistemleri; temel finansal tabloların ele alınması; gelir beyanı, bilanço, nakit akışı beyanı gibi finansal tabloların değerlendirilmesi; stoklar, duran varlıklar, vergiler ve borçların analizi; finansal raporların analizinde kullanılan teknikler; uluslararası muhasebe sistem farklılıklarının sorunları ve muhasebede etik konular.
INCT 514
Global Economic Analysis and Financial Risk
Küresel Ekonomik Analiz ve Finansal Riskler
Credits3 ECTS7
Global economic environment: contemporary macroeconomics explaining the financial crises and developments in the international economy; main characteristics, challenges, opportunities and roles of developed and emerging economies in the global economic system; coordinated macroeconomic policies and their implications. Case studies focusing on optimal decision making at the firm and industry level in the ‘New’ Global Economy. Küresel ekonomik çevre: uluslararası ekonomide gelişmeleri ve finansal bunalımları açıklayan çağdaş makroekonomi yaklaşımı; gelişmiş ve yükselen ekonomilerin küresel ekonomik sistem içindeki rolleri, temel özellikleri, onlara yönelik tehditler, ve fırsatlar; eşgüdümlü makroekonomik politikalar ve sonuçları. ‘Yeni’ Küresel Ekonomi içinde firma/sektörel bazda optimal karar vermeye odaklı vaka çalışmaları.
INCT 516
Firms and Markets
Şirketler ve Piyasalar
Credits3 ECTS7
Market structures: competition, monopolies, monopolistic competition and oligopolies in national and international markets. Strategic behavior: decision making under uncertainty, simultaneous and sequential move games and related solution concepts. Pricing, entry and exit decisions in different market structures. Cases supporting the importance of strategic behavior in inefficient markets. Piyasa yapıları: ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol. Stratejik davranış: belirsizlik durumunda karar alma, eşanlı ve ardışık karar oyunları, ilgili çözüm kavramları. Farklı piyasa yapıları içinde fiyatlandırma,, katılım ve ayrılma kararları. Verimsiz piyasalar için stratejik davranışın önemini destekleyen vakalar.
INCT 518
National Competitive Advantage
Ulusal Rekabet Üstünlüğü
Credits3 ECTS7
Analysis of local attributes as determinants of national advantage. Forces influencing competition and development in an industry, models and strategies for creating and sustaining competitive advantage, public policies and institutions that shape competitive outcomes, national competitive advantage within the framework of policies at the national level as well as at the level of regions, assessment of selected Turkish industries. Ulusal rekabet üstünlüğü kaynağı olarak yerel ekonomik özelliklerin analizi. Sanayide rekabet ve gelişimi etkileyen güçler; işletme düzeyinde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaratma model ve stratejileri, rekabet etkinliğini şekillendiren kamu politikaları ve kurumlar, ulusal ve bölgesel politikalar çerçevesinde ulusal rekabet üstünlüğü, Türk ekonomisinden seçilmiş endüstri kollarının rekabet üstünlüğü stratejileri kurma ve sürdürme yetenekleri açısından değerlendirilmesi.
INCT 522
Games in International Trade
Uluslararası Ticarette Sanal Oyunlar
Credits3 ECTS7
Simulating the internationally competitive trade environment via software packages. Competition of firms, each represented by a team of students, through international business decisions. Discussion of firm performances with an advisory board. Providing real world business experience; developing skills related to integrated decision processes and analytical thinking. Rekabetçi uluslararası ticaret ortamının yazılım paketleri kullanımıyla benzetimi. Öğrencitakımlarının temsil ettiği kuruluşların dönemsel olarak verdikleri uluslararası işletme kararları yoluyla rekabet etmeleri. Performansların bir danışma kurulu tarafından değerlendirilmesi. Gerçek hayata yönelik iş deneyimi sağlama; bütünleşik karar süreçleri ve analitik düşünme becerilerini geliştirme.
INCT 523
Competitive Intelligence
Rekabet İstihbaratı
Credits3 ECTS7
Design and set up of systems for ethical gathering, analyzing, and managing external information for creating competitive advantage. Determining intelligence information needs of the company regarding micro and macro environment and developing knowledge base on markets, partners, competitors, techgnologies, customer/prospects for managing the competitive environment. Key types, tools and techniques of competitive intelligence. Online and other data sources for research. Rekabet üstünlüğü yaratmak amacıyla etik ilkeler ışığında bilgi toplama, irdeleme ve yönetimi. Bir firmanın ekonomik, siyasi ve sosyal çevreye ilişkin bilgi ihtiyacının belirlenmesi; pazarlar, ortaklar, rakipler, teknolojiler, müşteriler ve gelecekteki beklentiler için bilgi tabanlarının oluşturulması. Rekabet istihbaratı tür, araç ve yöntemleri. Araştırma için çevrimiçi ve ve diğer veri kaynakları.
INCT 524
Applied Data Analysis
Uygulamalı Veri Analizi
Credits3 ECTS7
Statistical techniques in data analysis and decision making under uncertainty. Descriptive data analysis, statisticcs concepts, probability concepts and common probability distributions. Decision trees; correlation analysis. Sampling and estimation, hypothesis testing, analysis of variance, linear and multiple regression analysis. Introduction to multivariate data analysis. Use of computer-based statistical tools. Veri analizi için istatistiksel yöntemler ve belirsizlik altında karar verme. Betimlemeli veri analizi; istatistik kavramları; olasılık kavramları ve sık kullanılan olasılık dağılımları. Karar ağaçları; ilinti analizi. Örnekleme yöntemleri ve kestirim, hipotez testleri, varyans analizi, doğrusal ve çoklu bağlanım analizi. Çok değişkenli veri analizine giriş. Uygulamalarda istatistik paket programlarının kullanımı.
INCT 526
Quantitative Decision Making
Nicel Karar Alma
Credits3 ECTS7
Developing the required quantitative thinking skills for the analysis and solution of business decision problems. Deterministic and probabilistic modeling such as linear programming and sensitivity analysis, goal programming, network models; project scheduling, forecasting, simulation, decision analysis, benchmarking. Issues related to operations analysis and management. Utilization of decision support software packages. İşletmecilikte karar problemlerinin analizi ve çözümü için gerekli nicel düşünce yetilerinin geliştirilmesi. Doğrusal programlama ve duyarlılık analizi, hedef programlama, ağ modelleri gibi deterministik ve rasgele modellemeler; proje çizelgelemesi, tahmin yöntemleri, benzetim, karar analizi, kıyaslama. Operasyonel planlama ve analizi ile ilgili konular. Karar destek yazılım paketleri kullanımı.
INCT 534
Entrepreneurship
Girişimcilik
Credits3 ECTS7
Historical development of entrepreneurship. Major strategic constraints and issues confronted by start-up and early-stage entrepreneurs; building, running, and growing a venture in an environment of global changes in technology, communications, and capital markets; identifying and evaluating business opportunities; acquiring resources; structuring funding and reasonable valuation of the venture; achieving competitive advantage given limited resources; major tools useful in an entrepreneurial setting. Girişimciliğin tarihi gelişimi. Teknoloji, iletişim ve sermaye piyasalarındaki küresel değişim ortamında yeni iş kurmak, sürdürmek ve büyüme; erken dönem girişimcilik ve işletmeler için temel stratejik konular; yeni iş fırsatlarının saptanması ve değerlendirilmesi; öz kaynak temini; finansal girdilerin yapılandırılması ve girişimci işletmenin değerlemesi; sınırlı öz kaynaklarla rekabet üstünlüğü yaratmak; girişimcilik için belli başlı araçlar.
INCT 536
Competition and Strategy
Rekabet ve Strateji
Credits3 ECTS7
An evaluation of firm’s competitiveness through internal resources, capabilities and core competencies and external opportunities and threats presented by the global environment both at the country and industry-level. Assessment, business-level strategies and competitive dynamics, corporate-level strategies with a focus on cooperative strategies, corporate governance and its impact on firm’s competitiveness. Şirketin rekabet gücünün iç öz kaynaklar, yetenekler ve çekirdek beceriler ve dış küresel çevrenin sunduğu tehdit ve fırsatların ülke ve sektör seviyesindeki etkileri,. Çevre analizi ile değerlendirilme, iş stratejileri ve rekabetçi dinamikleri, genel şirket stratejileri ve özellikle şirketler arası işbirliği stratejileri, kurumsal yönetişim ve firmanın rekabetçi gücü üzerindeki etkileri.
INCT 538
Business Ethics
İş Ahlakı
Credits3 ECTS7
The interplay among society's laws, ethical norms, and markets; ethical assumptions, choices and conflicts in business decisions; corporate social responsibility in the global economy; the role of business in poverty alleviation; ethical judgment in business situations through case analyses. Yasalar, etik normlar ve pazar arasındaki etkileşimler; iş dünyasında kararların dayandığı etik çelişkiler, varsayımlar ve seçenekler; global ekonomide kurumsal sosyal sorumluluk; yoksulluğun azaltılmasında iş dünyasının rolü; iş ortamında etik karar verme uygulamasına yönelik vaka analizleri.
INCT 541
Political and Legal Aspects of Business Competition
Rekabetin Siyasi ve Hukuki Boyutları
Credits3 ECTS7
Political and legal issues in business competition. World political dynamics and the global legal system; public policy making and international law; organizations, power relations, institutional change; regionalism versus international organizations; regional economic integration and the European Union; interest groups and decision-making. National and international regulation, multilateral and regional trade treaties and associated law; dumping, subsidies, unfair practices and dispute settlement mechanisms in trade under the WTO system; the applicable law for trade in services and intellectual property. Rekabeti etkileyen politik ve hukuki konular. Politik dinamikler ile küresel hukuk sistemi arasındaki ilişki ve uluslararası ticaret. İdeolojiler, siyasi ve hukuki aktörlerin rolleri; dünya ticaret sisteminin yasal yapısı ve işleyişi, kamu politikaları ve uluslararası hukuk, örgütler ve güç ilişkileri, kurumsal değişim; bölgeselleşme ve uluslararası örgütler; bölgesel ekonomik entegrasyon ve Avrupa Birliği; etki grupları ve karar alma. Ulusal ve uluslararası mevzuat, çok taraflı ve bölgesel ticaret anlaşmaları ve ilgili hukuk; damping, teşvikler, rekabeti bozan eylemler ve Dünya Ticaret Örgütü sisteminde hukuki itilafların çözümüne yönelik mekanizmalar; hizmet ticareti ve fikri mülkiyet düzenlemeleri.
INCT 552
International Marketing Channels
Uluslararası Pazarlama Kanalları
Credits3 ECTS7
Channel strategy and design; channel participants’ behavior, conflict, control, and cooperation; international channel management decisions: motivating; pricing, promotion issues and logistics; appraising the marketing channel: evaluating channel member performance; vertical marketing systems and channel management; retailer and wholesaler marketing decisions; store retailing, non-store retailing; international retailing. Dağıtım kanallarının stratejisi ve tasarımı; kanal katılımcılarının davranışı, çatışma, denetim ve kooperasyonu; uluslararası kanalların yönetimi: teşvik, fiyatlandırma, tanıtım konuları ve lojistik; kanal değerlendirmesi; dikey pazarlama sistemleri; perakendeci ve toptancı pazarlama kararları; mağaza, mağaza dışı perakendecilik; uluslararası perakendecilik.
INCT 554
Strategic Brand Management
Stratejik Marka Yönetimi
Credits3 ECTS7
Historic origins of branding; brand equity, customer-based brand equity, determining brand elements, designing marketing programs and marketing communications to built brand equity, branding strategy; naming new products, designing strategies for branding and brand extensions; reinforcing and revitalizing brands; managing brands over geographical boundaries, cultures and market segments; analysis of cases for creating brands, sub-brands, managing a brand portfolio, branding a commodity, building a global brand. Markalaştırmanın tarihi gelişimi; markanın mülkiyet hakkı, müşteri dayalı marka hakkı, marka hakkına yönelik pazarlama stratejilerinin ve pazarlama iletişiminin geliştirilmesi, marka adı kararları, marka stratejisi: yeni ürünlere ad verme, marka yaratma ve adı genişletim stratejileri, var olan markaları pekiştirmek ve canlandırmak;, farklı coğrafi yöreler, pazar bölütleri ve kültürler arasında marka yönetimi; yeni marka yaratma, alt markalar, marka dağarcığının yönetimi; küresel marka oluşturma.
INCT 556
International Market Selection
Uluslararası Pazar Seçimi
Credits3 ECTS7
Approaches to the explanation of the internationalization of the firm; internal and external factor categories influencing the selection of markets and market entry modes; choosing overseas markets, researching and measuring foreign market attractiveness, evaluation and screening methods; analyzing the potential of the firm in a specific country market; strategies for foreign market entry. İşletmelerin uluslararasılaşmasını açıklayan yaklaşımlar; uluslararası pazarların ve giriş stratejilerinin seçimini etkileyen firma içi ve çevresel etmenler; uluslararası pazarların araştırılması, pazar çekiciliğinin ölçümü ve değerleme, ön eleme ve seçme yöntemleri; yabancı pazarlarda işletme potansiyelinin analizi ve giriş stratejileri.
INCT 558
Integrated Marketing Communications
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Credits3 ECTS7
Communication theory and marketing communications industry; understanding how marketing communications work through the study of customers and stakeholders; marketing communication strategies, marketing communications mix: advertising and media planning, sales promotion, public relations, sponsorship, direct marketing, personal selling; marketing communications across borders. İletişim kuramı ve pazarlama iletişimi endüstrisinin yapısı ve özellikleri, tüketiciler ve tüm paydaşlar üzerinden pazarlama iletişiminin işleyişinin irdelenmesi; pazarlama iletişimi stratejileri, pazarlama iletişim karması: reklam, iletişim ortamlarını kullanma, satış promosyonu, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk ve şahsen satış; uluslararası pazarlamaya yönelik iletişim.
INCT 562
Turkey and the EU: Trade Policies, Strategies and Competitiveness
Türkiye ve AB: Ticaret Politikaları, Stratejileri ve Rekabet Gücü
Credits3 ECTS7
Legal, economic and political aspects of EU trade policies with reference to the candidate status of Turkey. Analysis of EU-Turkey relations within the context of legal and administrative harmonization in trade and the Customs Union. EU trade regime, EU Commercial law, EU trade strategies, trade cases, experiences of accession states and trade performances. Trade policies and strategies of the EU evaluated with reference to the geopolitical policies of enlargement, international competitiveness and neighborhood policy which sets the new regional priorities of the EU. Türkiye’nin aday ülke statüsü çerçevesinde AB ticaret politikalarının yasal, ekonomik ve siyasi yönleri. Gümrük Birliği ve ticarette yasal ve idari uyumlandırma bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin incelenmesi. AB ticaret rejimi, AB ticaret yasası, AB ile ticartette örnekolaylar; aday ülke deneyimleri ve ticari başarımları. AB ticaret politikaları ve stratejilerinin, AB’nin jeopolitik genişleme politikaları, uluslararası rekabet ve AB’nin yeni politik önceliklerini belirleyen komşuluk politikası çerçevesinde değerlendirilmesi.
INCT 566
E-Commerce
Elektronik Ticaret
Credits3 ECTS7
Concepts and tools required to use electronic information systems for creating competitive advantage in trade with a focus on the strategic, managerial and operational issues. Current state of e-trade; the Internet; new Internet technologies; B-to-B, B-to-C, B-to-E opportunities; managing the supply chain on the Internet; web-site analyses, regulatory and ethical issues, mobile e-trade, entrepreneurship and other new trends. Ticarette rekabet üstünlüğü yaratmak amaçlı elektronik bilgi sistemleri araçları ve kavramları; elektronik ticaret tekniklerinin stratejik, yönetsel ve operasyonel hedeflere katkısı. E-ticaretin güncel durumu; Internet; yeni Internet teknolojileri; şirketten şirkete, şirketten müşteriye, elektronik ticaret; Internet’te tedarik zinciri yönetimi; örün sitesi analizleri; düzenleyicilik ve etik sorunlarla ilgili konular; mobil e-ticaret; Internet üzerinden girişimcilik ve diğer yeni yönelimler.
INCT 572
Portfolio Management
Portföy Yönetimi
Credits3 ECTS7
Development and historical behavior of security markets in the world; valuation of equities, fixed-income securities and alternative investments; optimal portfolio selection, the relationship between risk and return, market efficiency, asset allocation, characteristics of quantitative allocation models, the behavior and performance evaluation of funds. Dünyadaki menkul kıymet borsalarının gelişimi ve tarihsel seyri; hisse senedi ve tahvil piyasalarının tarihsel seyri; hisse senedi, sabit getirili menkul kıymetler ve alternatif yatırım araçlarının değer tespiti; optimum portföy seçimi, risk-getiri ilişkisi, piyasa etkinliği, varlık tahsisi, nicel varlık tahsis modellerinin özellikleri, fon yönetimin performans değerlendirmesi ve fonların seyri.
INCT 574
Financial Institutions and Capital Markets
Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları
Credits3 ECTS7
Structure of financial markets and financial intermediaries; banks, commercial banking and other depository institutions; institutional investors, including investment banks, insurance companies, mutual funds, pension funds. Securities markets including money, capital, foreign exchange, and derivatives markets. Interest rates and security valuation; central banking system and monetary policy. Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; bankalar, ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılar. Sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi menkul kıymet piyasaları. Faiz oranları ve menkul kıymet değerlemesi; merkez bankası sistemi ve para politikası.
INCT 576
Risk Management in International Trade
Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi
Credits3 ECTS7
Developing an understanding of the diverse risks faced by international managers. Usual risks such as property loss or damage, product liability, general liability as well as international risks like investment risk, employment risk, transportation risk and political risk. Identifying and evaluating the risk management tools and their ranges such as insurance and other financial and loss control techniques. Uluslararası yöneticilerin karşı karşıya kaldığı çeşitli risklerin tanıtılıp anlaşılması. Mal kaybı ve hasarı, ürün sorumluluğu, genel mali sorumluluk gibi risklerin yanısıra yatırım riski, istihdam riski, taşıma riski, politik risk gibi uluslararası riskler. Sigorta ve diğer finansal ve kayıp kontrolü teknikleri gibi risk yönetim araçlarını ve boyutlarını tanımlayıp değerlendirme.
INCT 580
Politics of Globalization
Credits3 ECTS7
This course aims to explore globalization studies with a particular focus on political economy. We will not only discuss globalization from different theoretical perspectives but also analyze and critically think about the various effects and challenges a rapidly integrating world causes on trade, finance, economic development as well as the institution of nation-states.
INCT 580-589
Special Topics in International Business
Uluslararası Ticarette Özel Konular
Credits3 ECTS7