Değişim Programları

Bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversitelerin güncel listesini ve başvuru tarihlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Bölümümüzün bu sene anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesine erişmek için tıklayınız.

I. GENEL BİLGİ

Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerinin değişim programlarına katılmalarını teşvik etmektedir. Lisans ve Yüksek Lisans programları öğrencileri öğrenimleri süresince en fazla bir kez, yapılmış olan değişim anlaşmalarındaki kotalar çerçevesinde ve Avrupa Birliği Erasmus hibelerinden ve/veya statüsünden yararlanarak yurt içinde veya yurt dışında bir yarıyık veya sözleşme ile belirlenen süre için öğrenim görebilirler.

Değişim programları, Boğaziçi Üniversitesi'nin ilgili tüm yönetmelik esasları gözetilerek, Boğaziçi Üniversitesi Akademik Birimleri ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliği ile yürütülür. Nihai kabul anlaşmalı üniversitelerin ilgili birimlerince karara bağlanır.

Değişim karşılıklılık esaslarına göre ve iki yönlü düzenlenir.

Yaz öğretimi değişim programlarına dahil değildir.

II. ANLAŞMA TÜRLERİ

a. Erasmus Anlaşmaları: Avrupa Birliği'nin 2007 yılına kadar Socrates Programı altında yürütmekte olduğu ve 2007 yılı itibariyle Yaşam-Boyu Eğitim (Life-long Learning Programme - LLP) Programı adıyla yürütülecek olan Erasmus Eğitim Programına dahil Avrupa Birliği üye ülkeleri ve bu birliğin, Ulusal Ajans aracılığı ile ülkemizdeki üniversitelere her yıl değişik miktarlarda bölüştürdüğü fondan yararlanılan anlaşmalardır. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association - EFTA) ve Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area - EEA) ülkelerindeki üniversitelerle yapılan anlaşmalar da bu kapsamda olup öğrenciler değişimde Erasmus fonundan yararlanamazlar. 
b. Özel anlaşmalar : Belirli bir amaca yönelik genelde bir yıllık ve lisansüstü düzeyde çalışmaları kapsayan anlaşmalar.
c. Diğer: 'Memorandum of Understanding' (MOU) diye adlandırılan tüm ülkelerle yapılabilen anlaşmalar. Boğaziçi Üniversitesi örnek MOU belgesi 2005 yılında hazırlanmıştır.

III. PROGRAMA KATILIM İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Akademik takvimde ilan edilen süre içinde Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne başvurmak, 
b. Lisans öğrencileri için en az 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına, Lisansüstü öğrencileri için en az 3.00/4.00 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmak,
c. Dil hazırlık sınıfı ve yaz öğretimi hariç lisans öğrencileri için en az iki, lisansüstü öğrencileri için bilimsel hazırlık süreleri hariç en az bir yarıyıl okumuş olmak, 
d. Değişim süresince, anlaşmalı kurumun akademik takviminin B.Ü. akademik takvimi ile uyuşmadığı hallerde Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları değişim öğrencisinin yarıyıl sonu sınavlarını erken verebilir.
e. İngilizce haricinde bir yabancı dil ile eğitim yapan kurumlara başvurabilmek için o dilde yeterlilik koşulunu sağlamak,
f. Anlaşmalı kurumla imzalanmış olan değişim sözleşmesinde belirtilmiş olan not ortalaması ve dil koşulları gibi diğer koşulları sağlamak, 
g. İlgili bölüm/birim danışmanınca önerilen akademik kredi yükünü almak,
h. Sürecin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
i. Değişimi takip eden dönem başında transkriptleri, değerlendirilmek üzere, ilgili yönetim kurullarına sunmak, 
j. Değişim süresince Boğaziçi Üniversitesi'ne olan mali yükümlülükleri yerine getirmek,
k. Değişimden dönen Boğaziçi Üniversitesi Lisans öğrencileri mezuniyet öncesinde yaz öğretimi hariç son yarıyılı Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı olarak ve ders alarak geçirirler,
l. Değişime kesin kabul almış öğrencilerin değişim programlarına gitmeden önce enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurullarına başvurarak dönem izni kararlarını aldırmak,
m. Değişimden döndüğü yarıyılı takip eden geç kayıt dönemi sonuna kadar kredi transferi için ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kuruluna başvuru yapmak.

IV. GİDEN ADAYLARIN ÖN YERLEŞTİRİLMELERİ

Adaylar, Öğrenci Değişim Komisyonu'nda, bölümlerinin görüşü, akademik başarıları ve dil bilgilerine göre değerlendirilir ve sıralanır. Ön yerleştirmesi yapılan adayların listesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere ilan edilir ve olurları alındıktan sonra da bilgi ve belgeleri anlaşmalı kurumlara iletilir.

V. GELEN ADAYLAR

Adayların belgeleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ilgili bölüme/birime gönderilir. İngilizce yeterlilikleri için Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YADYOK Senato Esasları uyarınca belirlenmiş şartları yerine getirmeleri gerekebilir. Başvurular bölümlerde değerlendirildikten sonra yetkili kurulların red/kabul kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirilerek kesinleştirilir ve işleme konur. Bu öğrenciler:

a. İlgili bölüm/birim danışmanınca önerilen akademik kredi yükünü almak,
b. Sürecin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
c. Değişim süresince Boğaziçi Üniversitesi'nin yönetmelik ve akademik takvim esaslarına uymak ile yükümlüdürler.

VI. PROGRAMA DEVAM

Değişim süresini uzatmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu ek sürenin tüm maliyetini üstlenmek ile yükümlüdür. Avrupa Birliği'nin Erasmus anlaşmalı üniversitelerinde bulunan öğrencilerimiz eğitim sürelerini uzatmaları halinde Erasmus tanımlamasından yararlanamazlar. 2. Madde c bendinde sözü geçen üniversite anlaşmalarında eğitim süresinin uzatılması ancak karşı kurumun ek kota sağlamasıyla mümkündür.