Course Descriptions


Core Program

INTT 511
International Economics and World Trade
Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti
Credits3 ECTS7
A global perspective in international trade and development. The liberal international economic order since World War II and new economy. The traditional and contemporary theories of international trade. International trade policies and welfare. Trade policies for developed countries and developing countries. Exchange rate regimes and foreign exchange market. Risks in international trade; commercial, political, currency risks and business risks. Case studies presented by the participants covering individual country experiences. Uluslararası ticarete ve kalkınmaya küresel yaklaşım. İkinci Dünya Savaşı sonrası liberal ekonomik sistem ve yeni ekonomi.Uluslararası ticarette geleneksel ve çağdaş kuramlar. Uluslararası ticaret politikaları ve refah. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ticaret politikaları. Döviz kuru rejimleri ve döviz piyasası. Uluslararası ticarette riskler; ticari, politik, kur ve iş ortamı riskleri. Katılımcılarca sunulacak çeşitli ülke deneyimleri ile ilgili vaka çalışmaları.
INTT 514
International Political Economy
Uluslararası Siyasi İktisat
Credits3 ECTS7
Introduction to international political economy, ideologies and political economy of international trade. The role of international organizations, organizations and power, institutional change and economic performance. Transatlantic economic relations, regionalism versus international organizations, regional economic integration and the European Union, the globalization debate. Interest groups and corporatism, internet, inequalities of power and wealth. Uluslararası siyasi iktisada giriş, ideolojiler ve uluslararası ticaretin siyasi iktisadı. Uluslararası örgütlerin rolü, örgütler ve güç, kurumsal değişim ve ekonomik başarım. Atlantik ötesi ekonomik ilişkiler, bölgeselcilik ve uluslararası örgütler, bölgesel ekonomik bütünleşim ve Avrupa Birliği ve küreselleşme sorunu. İlgi grupları ve kurumsallaşma, İnternet’in rolü, güç ve zenginlik eşitsizlikleri.
INTT 521
Trade Operations and Supply Chain Management
Ticaret Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Credits3 ECTS7
Analysis of operations management principles with emphasis on design and management of the trade operations system and the supply chain. Operations strategy in a global environment; operations and productivity, process strategy; capacity planning. The supply chain: strategies, network design, demand forecasting, inventory management and risk pooling, logistics management, coordination. Transportation models; decision-support models. Utilization of computer games for application of the concepts presented. Operasyon yönetimi ilkelerinin ticaret operasyon sistemi ve tedarik zincirinin tasarımı ve yönetimi vurgulanarak incelenmesi. Küresel ortamda operasyon stratejisi; operasyonlar ve verimlilik; süreç stratejileri; kapasite planlaması. Tedarik zinciri: stratejileri, serim tasarımı, talep öngörümü, envanter yönetimi ve risk kümelemesi, lojistik yönetimi, zincirde eşgüdüm. Taşımacılık modelleri, karar destek modelleri. Kavramların uygulanması için bilgisayar oyunları kullanımı.
INTT 525
Graduate Seminar in Research
Lisansüstü Araştırma Semineri
Credits0 ECTS2
Survey of most recent topics, new perspectives, and methods in qualitative and quantitative research. Güncel nitel ve nicel araştırma konuları ve yöntemlerinin incelenmesi.
INTT 527
Research Methods
Araştırma Yöntemleri
Credits3 ECTS7
Formulation and clarification of a research topic, critical literature review, approaches to theory development, research design formulation, sample selection, quantitative and qualitative research methods, analysis of quantitative and qualitative data, and techniques of writing and presenting research projects. <!--break--> Bir araştırma konusunun netleştirilmesi ve formüle edilmesi, eleştirel literatür taraması, teori geliştirme yaklaşımları, araştırma tasarımı formülasyonu, örneklem seçimi, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, nicel ve nitel verilerin analizi ve araştırma projeleri yazma ve sunma teknikleri.
INTT 534
Cross-Cultural Management and Negotiation
Kültürlerarası Yönetim ve Müzakere
Credits3 ECTS7
Analysis of the global business environment. Corporate, competitive, and cooperative strategies. The impact of culture and cultural differences on work values, strategy making, communication, leadership, motivation and human resource management practices. Persuasion techniques, and negotiation procedures and styles in a cross-cultural environment. Küresel iş ortamının analizi. Kurumsal, rekabetçi ve işbirliğine dayalı stratejiler. Kültür ve kültürel farklılıkların iş değerleri, strateji oluşturma, iletişim, liderlik, motivasyon ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisi. Kültürler arası bir ortamda ikna teknikleri ve müzakere prosedürleri ve stilleri.
INTT 551
International Market Management
Uluslararası Pazar Yönetimi
Credits3 ECTS7
The management of international marketing strategy in a global economy. Strategic, political and philosophical issues faced by management and governments involved in international trade; frameworks for developing international marketing strategy; market assessment; sources and sustainability of competitive advantage; international market structure analysis; market entry strategy; implementation and coordination of international marketing programs. Design of the international marketing program for a chosen product and market in collaboration with other functional areas. Küresel ekonomide uluslararası pazarlama stratejisinin yönetimi. İşletmelerin ve hükümetlerin uluslararası ticarette karşılaştıkları stratejik, siyasi ve felsefi konular. Uluslararası pazarlama stratejisinin geliştirilmesi için çerçeveler; pazar değerlemesi; rekabet üstünlüğü kaynakları, rekabetin sürdürebilirliği; pazara giriş stratejileri ve uluslararası pazarlama programlarının uygulanması ve koordinasyonu. Seçilmiş bir ürün ve yabancı pazar için pazarlama planının diğer işletme fonksiyonları işbirliği ile tasarlanması.
INTT 571
International Financial Management
Uluslararası Finansal Yönetim
Credits3 ECTS7
Financial analysis, planning and control. Short-term and long-term financial management. Capital budgeting techniques, projection of cash flows and risks, cost of capital, capital structure and dividend policy. Derivative securities; forward, futures, options and swaps. Pricing derivative securities. Hedging positions in options and other derivative securities. Foreign exchange risk management. Contemporary financing techniques in international trade; factoring, leasing and forfeiting. Finansal analiz, planlama ve kontrol. Kısa ve uzun vadeli finansal yönetim. Sermaye bütçelemesi teknikleri, nakit akımlarının ve risklerin kestirimi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve temettü politikası. Türev ürünler. Türev ürünlerin fiyatlandırılması. Opsiyonlarla ve diğer türev ürünlerle riske karşı korunma. Döviz piyasasındaki riskin yönetimi. Uluslararası ticarette yeni finansman teknikleri.
INTT 579
Graduate Seminar
Lisansüstü Semineri
Credits0 ECTS1
The widening of students' perspectives and awareness of topics of interest in international trade management through seminars offered by faculty, guest speakers and graduate students. Öğrencilerin öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve yüksek lisans öğrencileri tarafından verilecek seminerlerle bakış açılarının genişletilmesi ve uluslararası ticaret yönetiminde ilgi duydukları konularda bilinç düzeylerinin arttırılması.
INTT 591
Directed Readings in International Trade Management I
Uluslararası Ticaret Yönetimi Üzerine Yönlendirilmiş Okumalar I
Credits2 ECTS4
International trade management issues. Scientific research methods and ethics of research and publishing.
INTT 592
Directed Readings in International Trade Management II
Uluslararası Ticaret Yönetimi Üzerine Yönlendirilmiş Okumalar II
Credits2 ECTS4
Guided readings on different international trade management issues related to a research report.
INTT 690
M.A. Thesis in International Trade Management
Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Tezi
Credits0 ECTS30
INTT 690
M.A. Thesis in International Trade Management
Uluslararası Ticaret Yönetimi Yüksek Lisans Tezi
Credits0 ECTS30


Elective Courses

Please note that courses in the elective pool are not offered each year. Please check the schedule for currently offered courses - http://registration.boun.edu.tr

INTT 512
Region Studies in International Trade
Uluslararası Ticarette Bölge Çalışmaları
Credits3 ECTS7
Examining regionalism from the perspective of economics and international relations. International business environment, international economic institutions, national and regional trade policies. Regional trading blocks and globalization. Politics of global economic relations. Interdisciplinary and comparative studies of the regions, with special emphasis on the current economic, political and social issues. Uluslararası ilişkiler ve ekonomi bakış açısından bölgeselciliğin incelenmesi. Uluslararası iş çevresi, uluslararası ekonomik örgütler, ulusal ve bölgesel ticaret politikaları. Bölgesel ticaret blokları ve küreselleşme. Küresel ekonomik ilişkilerin politikası. Güncel ekonomik, siyasi ve sosyal konuların ışığında bölgelerin disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmaları.
INTT 516
Global Economy and Emerging Markets
Küresel Ekonomi ve Yükselen Piyasalar
Credits3 ECTS7
The dynamics of global economics, uncertainties and vulnerabilities. Financial sector instability and crises; the roots of crisis, crisis prediction, crisis prevention, crisis management. Challenges and opportunities of emerging economies in the context of global economies. Case studies analyzed by the participants covering assessments of crises and success stories in different parts of the world at different times. Küresel ekonomi dinamiği, belirsizlikler ve kırılganlıklar. Finansal piyasalardaki istikrarsızlık ve krizler; krizlerin nedenleri, tahmini, önlenmesi ve kriz yönetimi. Küresel ekonomi içinde yükselen ekonomilerin karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda yaşanan krizler ve başarı öykülerinin katılımcılar tarafından vaka çalışması olarak değerlendirilmesi.
INTT 518
Competitive Advantage of Turkey
Türkiye’nin Rekabet Üstünlüğü
Credits3 ECTS7
Analysis of the competitiveness and economic development of Turkey from a microeconomic perspective. The forces influencing competition in an industry and the attributes determining industry development and national competitive advantage within the framework of policies at the national level as well as at the level of regions, clusters and groups of neighboring countries. The study of strategic models for competitive advantage and assessment of selected Turkish industries in mounting and sustaining a competitiveness strategy. Mikroekonomik bakış açısıyla Türkiye’nin rekabet edebilirliği ve ekonomik gelişmesi. Ulusal, bölgesel, kümesel ve komşu ülkerin gruplaşma politikaları çerçevesinde sanayide rekabeti etkileyen güçler, sanayi gelişimini ve rekabet üstünlüğünü etkileyen ülke özellikleri. Stratejik rekabet üstünlüğü modelleri ve Türk ekonomisinden seçilmiş endüstri kollarının, rekabet üstünlüğü stratejileri kurma ve sürdürme yetenekleri açısından değerlendirilmesi.
INTT 526
Decision Making in Virtual Trade Environment
Sanal Ticaret Ortamında Karar Verme
Credits3 ECTS7
Experiencing strategic and functional decision making in a competitive international trade environment with a focus on overseas operations using a simulation based software. Providing players with real-world experience in managing strategic choices and engaging in negotiations. Experiencing team-based decision making. Developing sound business judgment and analytical thinking. Rekabet-yoğun uluslararası ticaret ortamında benzetim tabanlı bir yazılım kullanarak stratejik ve fonksiyonel karar verme. Oyunculara stratejik tercihleri yönetme ve uzlaşmalar yapmada gerçek hayat ve takım çalışması deneyimi kazandırma. İş hayatındaki konuların muhakemesi ve analitik düşünce yapısının geliştirilmesi.
INTT 536
Individual and Corporate Entrepreneurship
Bireysel ve Kurumsal Girişimcilik
Credits3 ECTS7
Historical development of current and future issues in entrepreneurship and trade. Creation of new business and/or entrepreneurial management of existing business organizations possessing potential for exponential growth; designing a value creation process, developing a business model for commercializing the designed value bundle; formulating a strategy to obtain venture capital/private equity financing to start up the venture and presenting the fully developed formal business plan. Girişimcilik ve ticarete ilişkin olguların tarihi gelişimi. Yeni iş yaratılması ve/veya üstsel büyüme potansiyeli olan işletmelerde girişimci yönetim. Değer yaratma sürecinin tasarlanması, tasarlanan değer sürecinin ticarileştirilmesi için bir iş modeli geliştirilmesi; işin kurulması için finansman stratejisinin tasarlanması, ve nihai iş planının sunulması.
INTT 544
Intellectual Property and Competition Policy
Fikri Mülkiyet ve Rekabet Politikası
Credits3 ECTS7
Intellectual property theories. Protection of intellectual property rights (IPR). The intellectual property law system. Technological and innovative aspects of IPR. Analysis of legal and policy-based relationships between intellectual property and competition law. National and international competition policies and intellectual property regimes. Case law on intellectual property. Fikri mülkiyet teorileri. Fikri mülkiyet haklarının korunması. Fikri mülkiyet hukuku sistemi. Fikri mülkiyet haklarının teknolojik ve yenilikçi yönleri. Fikri mülkiyet ve rekabet hukuku arasındaki hukuki ve politikaya dayalı ilişkilerin analizi. Ulusal ve uluslararası rekabet politikaları ve fikri mülkiyet rejimleri. Fikri mülkiyet ile ilgili dava hukuku.
INTT 546
Legal Environment for International Trade
Uluslararası Ticaretin Hukuki Çerçevesi
Credits3 ECTS7
Basic principles of International Law. Institutional structure and fundamental rules of International Economic Law; World Trade Organization/GATT. The International Monetary Fund, its functions and operations; European Central Bank and legal aspects of Euro. International rules and practices in international commercial relations; international sale of goods, international transportation and payment systems. Uluslararası Hukuk’un temel ilkeleri. Uluslararası Ekonomik Hukuk’un kurumsal yapısı ve temel kuralları; Dünya Ticaret Örgütü/ GATT Uluslararası Para Fonu, amaçları ve işleyişi, Avrupa Merkez Bankası ve Euro’nun hukuki cephesi. Uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen kurallar ve uygulamalar; uluslararası satışlar, uluslararası taşımalar ve ödeme yöntemleri.
INTT 548
Legal and Economic Structure of European Union
AB’nin Siyasi ve Ekonomik Yapısı
Credits3 ECTS7
The economic, political and social analysis of EU enlargement; the EU history, the EU institutions, the legal framework and European business environment, the Single European Market and the European Economic and Monetary Union (EMU); common EU policies and the EU-Turkey relations. AB genişlemesinin ekonomik, siyasi ve sosyal analizi; AB tarihi, AB kurumları, AB iş çevresinin yasal yapısı, Tek Pazar ve Avrupa Para Birliği, ortak AB politikaları ve AB-Türkiye ilişkileri.
INTT 556
Trade Intelligence Management
Ticarette Bilgi Sistemleri Yönetimi
Credits3 ECTS7
Introduction to the emerging field of marketing intelligence management. The roles of research projects, marketing information systems and decision support systems in intelligence. Macro and micro marketing environment as a source of intelligence. New forms of secondary research on market trends and the competitive environment. Recent innovations in tracking customer behavior. Major types of customer and competitor databases. Role of intelligence in customer relationship marketing. Pazarlama Bilişim Sistemlerine giriş. Araştırma projelerinin, bilgi sistemlerinin ve karar destek sistemlerinin bilişim içindeki yeri. Bilgi kaynağı olarak mikro ve makro ortam. Pazarlama eğilimleri ve rekabetle ilgili yeni ikincil araştırma yöntemleri. Tüketici davranışlarının takibinde kullanılan yeni yöntemler. Belli başlı müşteri ve rakip veri tabanları. CRM’de bilgi sisteminin yeri.
INTT 558
International Retail Management
Uluslararası Perakendecilik Yönetimi
Credits3 ECTS7
Driving forces behind development of international retail operations. Strategies and direction of international retail operations. Determining factors behind patterns of international retail development. Transfer of retail innovation across national boundaries. Positioning retail operations in new markets. Channel development within national and transnational context. Study of the retailing activity and the retail market structure in selected regions. Ethics in international retailing. Uluslararası perakendeciliğin gelişmesindeki itici güçler. Uluslararası perakendeci işletmelerin gelişme yönü, stratejileri ve belirleyici etmenler. Perakendecilikteki buluş ve yeniliklerin ulusal sınırların ötesine taşınması. Perakendeci işletmelerin yeni pazarlarda konumlandırılması. Ulusal ve uluslararası pazarda dağıtım kanalı oluşturma ve geliştirme. Belirli bölgelerdeki perakendecilik faaliyetleri ile perakende pazar yapısının incelenmesi. Etik yaklaşım.
INTT 566
E-Trade
E-Ticaret
Credits3 ECTS7
Concepts and tools required to use (as well as managerially develop or improve) electronic information systems for creating competitive advantage in trade with a focus on the strategic, managerial and operational issues. Current state of e-trade; the internet; new internet technologies; B-to-B, B-to-C, B-to-E opportunities; managing the supply chain on the internet; web-site analyses, regulatory and ethical issues, mobile e-trade, entrepreneurship and other new trends. Ticarette rekabet avantajı yaratmak için elektronik bilgi sistemleri kullanmada gereken kavram ve araçlar. Stratejik , yönetsel ve operasyonel kavramların incelenmesi. E-ticaretin güncel durumu; Internet; yeni Internet teknolojileri; B-to-B, B-to-C, B-to-E fırsatları; Internet’te tedarik zinciri yönetimi; ağ sitesi analizlari; düzenleyici ve etik konular; gezgin e-ticaret; girişimcilik ve diğer yeni eğilimler.
INTT 576
International Risk Management
Uluslararası Risk Yönetimi
Credits3 ECTS7
Developing an understanding of the diverse risks faced by international managers. Usual risks such as property loss or damage, product liability, general liability as well as international risks like investment risk, employment risk, transportation risk and political risk. Identifying and evaluating the risk management tools and their ranges such as insurance and other financial and loss control techniques. Uluslararası yöneticilerin karşı karşıya kaldığı çeşitli riskleri tanımak ve anlamak. Mal kaybı ve hasarı, ürün sorumluluğu, genel sorumluluk gibi risklerin yanısıra yatırım riski, işverme riski, taşıma riski, politik risk gibi uluslararası riskler. Sigorta ve diğer finansal ve kayıp kontrolü teknikleri gibi risk yönetim araçlarının ve boyutlarının tanımlanıp değerlendirmesi.
INTT584
Firms and Markets
Credits3 ECTS7
This course aims to explore decision making process in firms. By the end of the course, students are expected to be able to read the real-life problems of firms in line with economic analysis, and come up with solutions which are supported by economic theory.
INTT 581-599
Special Topics in International Trade Management
Uluslararası Ticaret Yönetiminde Özel Konular
Credits3 ECTS7